1. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αφορούν την κλήρωση δώρων στo πλαίσιο του διαγωνισμού της σελίδας Paradis με τίτλο «Giva Away» που θα διαρκέσει από τις 11 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2020 (23:59 μ.μ.).
 2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε  συμμετοχή μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση Δώρων έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατοικεί εντός Ελλάδος και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της εταιρίας  Χ.Ζουμπουλίδης & Σια Ο.Ε. και της ατομικής επιχείρησης Χρήστος Ζουμπουλίδης καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς Α’ βαθμού.  Κάθε συμμετέχων που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες συμμετοχής που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα αποκλείεται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει καμία αγορά ή χρηματική συνεισφορά του συμμετέχοντος.
 5. Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν follow το paradisclothing (σελίδα Paradis στο Instagram), tag 3 φίλους και comment (σχόλιο) την επιλογή δώρου Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι υποψήφιοι αποδέχονται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής. Σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής λαμβάνεται ως έγκυρη μόνο η πρώτη κατά χρονική σειρά συμμετοχή.
 7. Με το πέρας του διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση στις 25/11/2020 μέσω της ειδικής εφαρμογής Random Number Generator (www.random.org) που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα.
 8. Οι νικητές θα επιλεχθούν με κλήρωση από το σύνολο των συμμετοχών και θα ειδοποιηθούν απευθείας με μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές, το δώρο θα μεταβιβαστεί στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. Ο νικητής που δεν θα απαντήσει  στην ειδοποίηση της σελίδας του Paradis σχετικά με το δώρο του μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.οκ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του.
 9. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάδειξη των νικητών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.οκ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του.
 10. Το ΔΩΡΟ του Διαγωνισμού είναι 10 Boboli δώρα (ομπρέλες & νεσεσέρ) που θα δοθούν σε 10 (δέκα) διαφορετικούς νικητές, (μία στον καθένα) σε τυχαίο χρώμα Τα δώρα εμφανίζονται στην φωτογραφία που δημοσιεύεται στη σελίδα Instagram του Paradis. Η απεικόνιση των δώρων είναι πιθανόν να μην ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο χρώμα και τις διαστάσεις του. Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής χρώματος. 
 11. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους στη διεύθυνση που θα γνωστοποιήσουν μέσω μηνύματος και θα είναι στην Ελλάδα. Προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η επικοινωνία των νικητών με τη σελίδα Paradis. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο θα αποσταλεί άπαξ στην διευθ/ση που θα δηλώσει ο νικητής αλλά σε περίπτωση απουσίας/αλλαγής διευθ/σης κλπ η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη.  
 12. Τα καταστήματα Paradis (και η εταιρία Χ.Ζουμπουλίδης & Σια Ο.Ε. και η ατομική επιχείρηση Χρήστος Ζουμπουλίδης) δεν φέρoυν καμιά ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία, απώλεια, τραυματισμό ή απογοήτευση των υποψηφίων που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ή που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της αποδοχής οποιουδήποτε δώρου.
 13. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται. Προσωπικά Δεδομένα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν IG name, ονοματεπώνυμο, διευθ/ση και κινητό τηλέφωνο. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το Διοργανωτή διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών.
 14. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού - IG name - θα ανακοινωθούν στο Instagram (σελίδα Paradis) και οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου που τους αντιστοιχεί.
 15. Η εταιρία Χ.Ζουμπουλίδης & Σια Ο.Ε. και η ατομική επιχείρηση Χρήστος Ζουμπουλίδης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή να ακυρώσουν τα βραβεία σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση παρουσίασης προβλήματος που βρίσκεται πέρα από τον εύλογο έλεγχό τους.
 16. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή στο e-mail: paradis@paradis.gr ή στο τηλέφωνο: 210 2714084 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) 9:00 - 17:00.